Управление на операциите

Казуси, решени примери, задачи за самостоятелна работа
Анотация: 

Управлението на операциите е дисциплина, необходима на всеки мениджър в процеса на създаване на определен продукт, било то стока или услуга. На съвременния етап от развитието на управленската наука и практика операционният мениджмънт е дълбоко навлязъл във всички елементи и дейности от управлението на организациите - стопански и нестопански. В концепцията за функцията на операциите е залегнала взаимовръзката с другите функционални области на управлението (маркетинг, финанси, персонал и др.) с присъщото за съвременната организация интегриране на високи технологии.
Изострянето на конкуренцията и бързо променящата се динамична външна среда на бизнеса непрекъснато повишават изискванията за обновяване на стопанските организации и повишаване на качеството на произвежданите от тях продукти. Това предизвиква необходимостта от ефективно управление на операциите, което да осигури успешната дейност, а оттук и оцеляването и развитието на организацията. По тази причина изучаването на стратегията и функциите на операционния мениджмънт е необходимо условие и неразделна част от съвременното обучение в областта на стопанското управление.
Разработеният материал е предназначен за осигуряване на обучението по дисциплината Управление на операциите. В началото на всяка тема са посочени основните учебни цели или уменията, които трябва да придобият студентите след нейното изучаване. Предвидени са упражнения, въпроси и казуси за самоподготовка, учебен тест и задачи, които трябва да бъдат решени за по-задълбоченото усвояване и затвърждаване на получените знания. Изведени са основните понятия на български и английски език, за които студентът трябва да посочи съответстващата им дефиниция. Всяка тема е придружена с библиографска справка с основни литературни източници, които студентите могат да ползват с цел още по-задълбочено изучаване на учебния материал.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
Страници: 
195
ISBN: 
954-494-628-4
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран