Дарения

Фондация „Хоризонти е юридическо лице с нестопанска цел, работеща в обществена полза в помощ на хора със зрителни увреждания.

Мисията на фондацията е да работи за равнопоставеност, гражданско участие и пълноценно социално включване на хората със зрителни увреждания в структурите на обществото. А нейната визия е: общество без предразсъдъци и дискриминация по признак увреждане. Основни цели на организацията са да защитава интересите на незрящите хора, като ги подпомага в процесите на тяхната социална интеграция, ре адаптация и и професионална реализация. През своето съществуване тя натрупва знания, наблюдения и практически опит в сектора на неправителствените организации. Фондация „Хоризонти” няма бюджетни приходи и приходи от стопанска дейност. Основни финансови приносители са донорите на одобрените проекти.

Понастоящем организацията изпитва затруднения. Дарените средства ще бъдат използвани за покриване на текущи разходи, за подобряване качеството на предлаганите услуги, за подпомагане на основни дейности на фондацията – сканиране и коригиране на учебна литература, за компютърни и чуждоезикови обучения, за обучения на доброволци.

Банкова сметка:
BG27BPBI79401042778701 -
"Юробанк България" АД