Отчети

Заключителен доклад

За реализирането на Проект “Активно включване в информационното общество“, изпълнен от фондация „Хоризонти“ в периода септември 2013 – май 2014 г.

logo_EEA_Grantslogo_horizontiПроект “Активно включване в информационното общество“, реализиран с финансовата помощ на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., тематична област „Изграждане на капацитет на НПО“, приключва в предвидения срок 13. 05. 2014 г.

Проектът е на стойност 10 931 евро с предоставена безвъзмездна финансова помощ от програмата 9 835,89 евро.
През осем месечния проектен период бяха успешно изпълнени следните основни дейности:

Дейност 1: Създаване и развитие на уеб-базирани платформи и интерактивни инструменти за развитие на капацитет;

Целта на тази дейност беше повишаването на организационно-техническия капацитет на фондация Хоризонти чрез разработване на уеб сайт, регистър на потребителите и електронна библиотека.

Разработен е изцяло нов като функционалност и съдържание сайт на фондация "Хоризонти“, който можете да намерите на http://horizonti.bg .
Той ще бъде демонстриран и на днешното заключително събитие.
Разработването на сайта беше възложено на външен изпълнител фирма “Инфокомпютър плюс“ ООД.

Наетите по проекта IT-специалисти Живко Томов и Светослав Калвин вложиха своите усилия и опит при разработването на две уеб-приложения към интернет сайта – електронен каталог и регистър на потребителите. Те проследиха и достъпността на уеб-продуктите според световните стандарти за достъпност при ползване от хора със зрителни увреждания.

Електронната библиотека на организацията включва над 2000 заглавия научна и учебна литература. В момента книгите вече се качват в електронния каталог.
Създадения нов уеб-базиран електронен каталог ще улесни в бъдеще, както читателите, така и персонала на фондацията. Книгите ще бъдат достъпни от разстояние, но само за незрящи читатели от целевата група, чрез получаване на потребителско име и парола. По този начин няма да бъдат нарушавани принципи и норми на авторското право.

Разработването и попълването на база данни, под формата на регистър на потребителите, е полезна за оптимизиране на работата с целевите групи и ще допринесе за по-ефективната комуникация с тях. Регистърът дава възможност потребителите да се вписват и проследяват ползваните от тях услуги, да се събира информация за техния социален статус, индивидуални потребности, нагласи за включване в различни инициативи и т.н.

Интернет сайтът, регистърът и електронният каталог са съобразени със световните стандарти за достъпност за незрящи потребители. Те бяха тествани на всеки етап от тяхното разработване от представители на целевата група, организирани в 3 работни групи. В проведените 12 работни срещи взеха участие над 25 незрящи потребители. Всеки от участниците имаше възможност да разглежда и тества продуктите, да изразява своето мнение и да дава свои препоръки. Изпълнителите и IT-специалистите взеха предвид резултатите от работните срещи при разработването на уеб-продуктите. Поради проявения интерес от представителите на целевата група, удължихме и срока за разработките с един месец, като през това време сайтът продължаваше да търпи развитие в посока удобство и достъпност за ползване от незрящи. Неговото усъвършенстване и попълване с информация ще продължи и занапред.

Срещнахме и затруднения.

Наложи се да осигурим профилактика на компютърната мрежа и допълнителен преносим хард-диск за архивиране на информация и книги. Ползвахме предвидения по проекта финансов резерв.

Постигнати резултати от дейността:

1. Изграден уеб-сайт
2. Разработен регистър на потребителите
3. Разработен уеб-базиран електронен каталог
4. Проведени 12 срещи на работни групи
5. Осигурен преносим хард-диск за съхранение на файлове (пакети при
сканиране на научна и учебна литература)

Дейност 2: Обучение за изграждане на капацитет и обмен и разпространение на добри практики и знания;

Целта на тази дейност беше придобиване на нови знания и умения на персонал и доброволци, за работа с нови технологии и уеб-базирани платформи. А също привличане на нови доброволци.

Екипът на фондацията под ръководството на Живко Томов (IT-специалист по проекта) разработи помагало за ново разработените уеб-базирани платформи.
Помагалото е общодостъпно на сайта на фондацията http://horizonti.bg и може да служи на всички наши сътрудници и доброволци. То включва методите и начините за работа с новоразработените приложения, описание на стандарти за достъпността на интернет и кратко ръководство за работа с програмата FINE READER. Помагалото може да бъде изключително полезно при разработване на сайтове достъпни за незрящи от различни фирми и организации.

Предвиденото по проекта обучение на служители и доброволци беше проведено в месеците март и април 2014 г.
То обхвана следните модули:

• Модул 1 – работа с популярни офис приложения в мрежова среда, включително обработване и адаптиране на сканирани текстове.

• Модул 2 – ползване на сайта на фондацията, усвояване на неговата функционалност

• Модул 3 – работа с регистъра на потребителите.

• Модул 4 – работа с електронния каталог.

• Модул 5 – стандарти за достъпност за незрящи потребители и методи на работата с целевата група

При проведената кампания за набиране на доброволци се отзоваха над 150 души, предимно млади и образовани граждани. От тях 28 преминаха консултации за работа с OCR-програмата Файн рийдър, повечето от тях в момента коригират и обработват текстове за включване в електронната библиотека. Останалите доброволци предпочитат да помагат директно на незрящите в дейности като придружаване, четене, попълване на документи, консултации и т.н. Обучението завърши с издаване на удостоверения за всеки един участник.

Чрез изпълнението на тази дейност, екипът на фондацията откри наистина „нови хоризонти“ за развитие, неподозиран социален потенциал и градивна енергия. Ще направим всичко възможно да развиваме доброволческите дейности, като това вече е заложено в планирани и разписани проекти.

Тук е мястото от името на настоятелството на фондацията и от името на нейния екип да благодаря на всички, които проявиха интерес и загриженост към проблемите на незрящите хора и се включиха в полезни за нас дейности.

Срещнахме и затруднения.

По проекта проявиха интерес многократно повече хора, отколкото предвиждахме. Това обстоятелство породи необходимост както от човешки, така и от технически ресурси.
Огромни благодарности на екипа на фондацията, който вложи доброволен труд, а с финансовия резерв от проекта осигурихме и техническата обезпеченост на дейността.

Постигнати резултати от дейността:

1. Издадено помагало за работа с разработените софтуерни приложения
2. Повишени дигитални умения на 8 души – 2 служители и 6 доброволци
3. Привлечени доброволци 28 за дистанционна работа и над сто заявили
желание.

Дейност 3:Информиране и публичност

Целта на тази дейност е информиране на целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост за програмата и проектните дейности. Настоящото събитие също е част от тази дейност.

За информиране на целевите групи беше проведена Прес-конференция с участие на медии за незрящи през месец октомври 2013 г. .
През проектния период имахме покани и участия в радио и телевизионни специализирани предавания.

Изготвихме публикации в подходящи интернет сайтове с цел информиране и набиране на доброволци.

Можете да прочетете и статии за стартирането и изпълнението на проекта в специализираните печатни издания „Зари“ на ССБ и „Звук и светлина“ на НАСГБ.

На нашия интернет сайт можете да намерите изчерпателна информация, публикации и визуални материали на всички събития и етапи на проекта.
Тук в залата виждате изготвения банер на проекта, а в предоставените ви материали ще намерите и информационната дипляна. Надяваме се, че всички ще оцените старанието ни за добро информиране, прозрачност и публичност при изпълнението на проекта.

Постигнати резултати от дейността:

1. Проведени две публични събития за информиране и публичност
2. Изготвени и разпространени печатни материали и публикации
3. Изработена уеб-страница на проекта с публикувано изчерпателно информационно съдържание
4. Изготвен пълен окончателен доклад за проекта, изнесен и представен чрез практически демонстрации

Екипът на проекта състоящ се от ръководител, сътрудник, IT-специалисти и счетоводител се справи добре с организацията и изпълнението на дейностите като вложи много безвъзмезден труд и творческо усърдие. Предстои да бъде извършено окончателното отчитане пред Оператора на програмата, от което очакваме да се потвърди ефективното и ефикасно управление на ресурси и разходване на средства от безвъзмездната финансова помощ.

Екипът счита, че заложените в проекта специфични цели са постигнати, а те бяха:

• Подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации.

• Повишаване на капацитета на фондация „Хоризонти“ за предлагане на електронни услуги при работа с целевите групи.

• Постигнатите по проекта резултати допринасят за повишаване на капацитета на фондацията, което ще доведе до полезни социални ефекти в сферата на подкрепата на хората със зрителни увреждания.

Общата цел на проекта и тематичен приоритет поставени от програмата гласят: "Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор“.
В бъдеще чрез изпълнението на този проект ще се генерират полезни идеи, ще бъдат споделяни дигитални и информационни ресурси, ще се осъществят нови партньорства, ще бъде споделен полезен опит и добри практики в сферата на НПО.

Екипът на проекта, който има многогодишен опит в сферата на НПО, дава много висока оценка за Програмата, чиито донори са Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Взаимодействието и сътрудничеството ни с представителите на оператора на програмата Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи”, спомогна за безпрепятственото и ефективно изпълнение на проект "Активно включване в информационното общество“. Повече за оператора, за страните донори и за самата програма може да намерите на следните интернет адреси: www.ngogrants.bg , www.eeagrants.org.

Благодарим ви за вниманието!

Изготвил Пенка Христова, ръководител проект.

Докладът е изнесен на проведения заключителен семинар
На 11 май 2014 г.
В гр. София, зала 2 на хотел Рила.