Статут

Из Устава на Фондация "Хоризонти":

Статут

Чл. 1. Фондацията с наименование "ХОРИЗОНТИ" е юридическо лице с идеална цел, регистрирано, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на Фондацията са:
гр. София, община "Студентска, жк "Студентски град", бл. 55, вх. Г, ет.4, читалня.

Срок

Чл. 3. Фондацията е учредена за неопределен срок.

Цел на Фондацията

Чл. 4. Фондацията има за цел:

 • да подпомага лица с увредено зрение при тяхното обучение, професионална квалификация и реализация;
 • да реализира дейности и програми за рехабилитацията и социалната интеграция на незрящите в обществото.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) С дохода от своето имущество и набраните средства и в съответствие с целите си Фондацията има за предмет на дейност:

 1. Създаване и поддържане на компютърен център със специализирано оборудване, приспособено за лица с увредено зрение;
 2. Набиране на учебна, научна и друга литература за електронна библиотека към компютърния център;
 3. Оказване на съдействие при професионалната квалификация и реализация на лица с увредено зрение, посредничество по информиране и наемане на работа;
 4. Подпомагане снабдяването на слепите и слабовиждащите със специални технически средства за обучението и професионалната им дейност;
 5. Проучване на специфичните потребности на целевата група с оглед на търсене на възможности за тяхното удовлетворяване;
 6. Осъществяване на контакти с други сродни организации, фирми и други физически и юридически лица за постигане на идеалните цели на Фондацията;
 7. Защита и реализиране на индивидуални или съвместни проекти за финансиране на отделни дейности и мероприятия, свързани с целите на Фондацията;
 8. Съвместно с други организации на и за хора с увреждания , осъществяване на контакти със законодателната и изпълнителната власт с оглед излагане на специфичните проблеми на хората с увреждания и поставяне на искания и предложения за изграждане на законодателна уредба, защитаваща по-пълно и реално техните права и законни интереси;
 9. Стимулиране разработването и реализиране на програми и конкретни проекти, ориентирани към социалната интеграция и рехабилитацията на хората с увреждания в обществото;
 10. Организиране и подкрепа на други дейности, свързани с целите на Фондацията.

(2) Дейността на Фондацията се определя като такава в обществена полза и се реализира за постигането на целите, посочени в чл. 4 от настоящия устав и за постигането на общите цели по чл. 38, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Източници на финансиране

Чл. 6. (1) Дейностите на Фондацията се финансират от:

 1. Дарения и спонсорства от обществени организации, държавни и общински институции, местни и чуждестранни физически и юридически лица и завещания;
 2. Доходи от позволената от Закона спомагателна стопанска дейност, както и от други източници, незабранени от Закона.

(2) С финансовите средства на Фондацията се разпореждат ръководните й органи по начин, осигуряващ постигането на идеалните цели на организацията и в съответствие с настоящия устав и със законите на република България.

Имущество

Чл. 7. Имуществото на Фондацията се състои от дарените при учредяването й парични средства, както и от дълготрайни и краткотрайни материални активи, придобити по законосъобразен начин и в съответствие с чл. 6 от настоящия устав.

Органи на управление

Чл. 8. (1) Органи на управление на Фондацията са Съветът на настоятелите и Управителният съвет.
(2) По решение на Управителния съвет могат да бъдат образувани и други органи, съвети, комисии и прочее според потребностите.