Увод в стопанската история

Автор: 
Анотация: 

Предлаганият учебник си поставя за цел да въведе студентите икономисти в някои основни проблеми на стопанската история, като се акцентира предимно на последните две-три столетия от нея, включително на проблеми, които плътно се доближават до глобалните икономически въпроси на днешния ден. Разбира се, по-далечното минало не е пренебрегнато, но е представено в по-обобщен вид. Без да се отрича значимостта на всеки период от човешката история, факт е, че последните столетия са белязани с доста важни и уникални постижения. Сред тях заслужава да се споменат намаляването на детската смъртност и увеличаването на средната продължителност на живота, разширяващият се достъп до произведения на изкуството, храна, дрехи, увеличаването на свободното време и така нататък. В началото на XIX век и най-богатите хора в света умират от болести, чието лечение не представлява проблем за медицината на XX век. Тези постижения са съпроводени с нови по характера си проблеми от екологично, демографско и друго естество. Познаването им има важно значение при изграждането на бъдещите икономисти.
Хронологичната граница на предлаганите в учебника теми достига до края на XX век. Без да се дублира със съдържанието на други икономически дисциплини, този подход дава възможност да се оцени съвременната икономика в историческа перспектива. При разработването на отделните проблеми е направен опит да се синтезират постиженията на някои от най-добрите наши и чужди изследователи. На фона на основните тенденции в световната икономика е потърсено и мястото на България.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран