Същност на касационното производство по наказателни дела

Анотация: 

Книгата е първото съвременно изследване у нас на касационното производство по наказателни дела. Теоретично е изяснена същността на касационното производство чрез анализ на правомощията на Върховния касационен съд. Съпоставянето на правомощията на ВКС при касационната проверка с други действащи и отменени контролни производства (второинстанционно и въззивно производство, преглед по реда на надзора и възобновяване на наказателни дела) разкрива конкретното проявление на характерните белези на контролно-отменителните производства. Извън предмета на анализа са останали въпросите на касационното обжалване, свързани с образуването на производството и със самата процедура.
На базата на сравнителноправния преглед на действащата правна уредба на касационното производство в някои европейски държави авторът очертава характерните разлики в двете системи на касационно обжалване – „френската касация” и „немската ревизия”. Разграничени са видовете обжалване по наказателни дела чрез систематизиране на критериите за определяне на принадлежността на дадено контролно производство към „въззивен”, „контролно-отменителен” или „смесен” тип обжалване. В книгата е синтезирана и критично анализирана богата съдебна практика по касационното производство.
Трудът е  предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които имат интереси в областта на наказателния процес.
Георги Митов е доктор по право и преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” по наказателен процес, изпълнение на наказанията и международен наказателен процес. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt