Социална работа с индивидуални клиенти

Анотация: 

Социалната работа с индивидуални клиенти е направление в практиката, в което се съсредоточават възможности, способи, идеи и методически ресурс, застъпващи индивидуализирането на пътищата за помагане. Отворени и посветени на индивидуалния клиент, системата и методиката на помагането имат възможност да доведат работния процес до по-устойчиви и съответни на потребностите резултати, когато принципите на индивидуалния подход и ценностите на персонализираната социална работа намерят методически прочит и приложение. Идеята на тази книга е да допринесе към научния ресурс именно в това отношение - да систематизира и предостави основните теоретико-методически измерения в практикуването на базисните методи на социалната работа с индивидуални клиенти през разбирането за ценността в помагащата методика и процеса на индивидуализацията и личността.
Монографичното изследване се придържа към интегративната парадигма в теорията и методиката на социалната работа. Подходът при поднасянето и интерпретирането на анализираната и развита в изложението проблематика е представителен основно за биопсихосоци-алната ориентация, case management-практиката, моделите и методиките в дейността на общопрактикуващите социални работници.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2019
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция