Физикална терапия

Обща и специална част
Анотация: 

Настоящият учебник има за цел да отрази в съвременна светлина механизмите на въздействие на физикалните фактори и тяхното приложение в клиничната практика.
Изхождайки от профилактичното направление в съвременната медицина, авторите са отразили и възможностите за приложение на физикалните фактори за първична и вторична профилактика.
Учебникът се състои от обща и специални части, които дават обширни познания в съвременен теоретичен и практичен план. Той може да бъде ползван освен от лекари специалисти по физикална медицина, също и от лекари от други клинични специалности.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция