Трафикът на хора

Проблеми на наказателноправния режим
Анотация: 

Тази книга представлява първото в България цялостно правно изследване на престъплението трафик на хора. Тя анализира подробно действащото наказателно и административно право, както и приложимите международни и европейски правни актове в областта на трафика на хора; проследява и анализира представителна извадка от съдебната практика, като приобщава към анализа правно-психологически анализ на механизмите за трафикиране на жертвата, взаимоотношенията с извършителя, ефекта на законодателното регулиране и правораздаването върху конкретния пострадал и върху явлението като цяло. В хода на изследването са анализирани от правна и фактическа страна близо 200 прокурорски и съдебни актове по над 160 приключили наказателни производства.
Изложението обхваща: наказателноправна характеристика на престъплението трафик на хора; разграничение между него и всички престъпни състави по действащия НК, които съдържат близки до него признаци; наказателноправна характеристика и правно-психологически профил на жертвата; наказателноправна  характеристика и правно-психологически профил на извършителя и анализ на типичното му процесуално поведение.
Целта на изследването е да съдейства за установяване на единно разбиране по въпросите на наказателноправния режим на трафика на хора в момент, в който съдебната практика е твърде противоречива и неправилна въпреки тълкувателните усилия на ВКС и не успява да възпре разрастването на явлението и насочването му върху деца, социално изключени и други особено уязвими групи от населението.  
Ива Пушкарова е преподавател по наказателно и международно наказателно право в ЮФ на СУ ,,Св. Климент Охридски”. Тя е тесен специалист в материята на организираната престъпност, трафика на хора и експлоатационната престъпност с опит в анализа на съдебна практика.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2012
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt