Теории за истината

Сборник
Анотация: 

От незапомнени времена философите неизменно са се стремели към нея, опитвали са се да я издирят, да я съберат и съхранят, защото тя може да служи като сигурно "средство за изработване на адекватно поведение спрямо заобикалящата ни действителност. Второто предимство на верните твърдения се крие в уникалното им свойство да служат като предпоставка за извличане на ново истинно знание. В този смисъл отделянето на истината от заблуждението означава да се направи ценностен анализ на познанието.
Съвременните философи са единодушни, че прецизното отделяне на истината от неистината може да стане въз основа на детайлно разработена теория. Многобройните усилия в това отношение обаче довели до създаването на няколко конкуриращи се концепции. В помагалото са включени статии от най-бележитите представители на различните теории за истината.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1992
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран