Система на източниците на правото на Европейския съюз

Анотация: 

Настоящият труд е първото самостоятелно българско изследване на важната проблематика за източниците на европейското интеграционно право. Той предлага разгърнат систематичен анализ на огромното многообразие различни категории източници и нови теоретични конструкции на изследваните въпроси. Научните построения са напълно оригинални и не отразяват нито една съществуваща в европейската или в българската правна литература концепция.
Изследването включва задълбочено представяне на всеки вид източник на Правото на ЕС и завършена единна систематизация. Отделно, макар и накратко, за първи път у нас е представена йерархията на общностните правни източници, представляваща оригинален подход и в общоевропейски план.
Тази книга допринася съществено за налагането на цялостна единна терминология в разглежданата материя, предложени са завършени дефиниции на някои от категориите източници, преодолени са някои съществуващи обърквания или неясноти в българската, а дори и в чуждестранната литература.
Особен акцент е поставен върху практическите аспекти на действието на отделните източници и най-вече на последиците за националния съдия. Специално внимание е отделено на директивите.
Трудът разполага с особено богат научен апарат, включващ изобилна съдебна практика и над 90 цитирани чуждестранни съчинения.
Всичко това прави изданието особено полезно четиво за практикуващите юристи, администрацията, съдебната власт, студентите и дори медиите.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2009
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран