Здравна икономика

Анотация: 

Днес хиляди здравни икономисти изучават и прилагат принципите на здравната икономика в практиката, за да постигнат най-ефективно и справедливо разпределение на ограничените здравни ресурси. Световната здравна организация провежда системно международни здравно-икономически форуми, посветени на злободневни и глобални проблеми. Икономическата криза през 2008 и 2009 г. засили ролята на здравната икономика като полезно средство за по-справедливо и ефективно постигане на здравните цели с оскъдните публични и частни ресурси.
Терминът "здравна икономика" е предпочетен пред термина "икономика на здравеопазването" поради факта, че в съдържанието са обхванати въпроси, свързани със здравето, както и със системата на здравеопазването и оказваните здравни услуги. В текста се приема условно, че двата термина са синоними.
В съдържателния профил на учебника са изложени основните теми от здравно-икономическо естество: предмет и методи на дисциплината, икономическа характеристика на здравето и здравната помощ, дистрибуция на здравни услуги, търсене на здраве и здравна помощ, предлагане и използваемост на здравна помощ, пазар и регулиране в здравния сектор, финансиране на здравеопазването, заплащане на изпълнителите на медицинска помощ, цени и такси в здравеопазването и основни направления на икономическия анализ.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt