Социална политика и администрация

Анотация: 

Социалната политика включва широк кръг елементи, между които се осъществяват социални взаимоотношения В резултат от действието на редица фактори. Регулирането на тези взаимоотношения се осъществява от система от държавни органи и администрация на национално и регионално равнище.
В учебника са разгледани теми, свързани с прилагането на Кодекса за социалното осигуряване и произтичащите от това съществени промени в системата за обществено осигуряване. Направена е сравнителна характеристика на елементите на социалната политика в нашата страна с тези от страните с развита пазарна икономика. Приложен е по-различен подход при разглеждането на отделните теми с цел тяхното по-лесно възприемане.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt