Потребителско поведение

Теория и практика
Анотация: 

Целта на настоящата разработка е да се разкрият същностните характеристики на потребителското поведение. Направен е опит да се обосноват основните източници на влияние на потребителското поведение и да се типологизират различните видове потребители. Диференциацията на факторите, влияещи върху потребителското поведение, е извършена на основата на конкретни проучвания, а типологията в своето многообразие се определя по различни признаци.
Изучаването на изискванията на потребителя на съвременния етап придобива все по-голямо значение, поради което е приведена методология на изучаване на потребителското поведение. За всяка фирма е съществена информацията, кои са потенциалните купувачи, какъв е относителният дял на отделните групи потребители, какви форми и методи на търговско обслужване са най-ефективни. Потребителското поведение обхваща процесите на избор и вземане на решение за покупка. Това мотивира задълбочения анализ на потребителя при контакта с предлагания продукт на фирмата. Тази информация е предпоставка за разработката на цялостна стратегия и тактика на действие на всяка фирма, ориентирана към пазара.Учебното помагало съдържа увод и четири части, наречени "стъпки". В увода накратко са разгледани някои по-типични характеристики на малкия бизнес както и съдържанието на учебното помагало.
Всяка от четирите части има своя структура и съдържание. Резултатите от всяка предшестваща част представляват "вход" за следващата част. Всяка част е разделена условно на няколко етапа, всеки от които съдържа отделни дейности и процедури, които трябва да бъдат осъществени в логическа последователност.
Отделните дейности и процедури са синтезирани в т.нар. работно задание. Работните задания съдържат отделни работни листове или въпросници. Коректно им попълване води до натрупване на информация, която е необходима за разработване на маркетингов план и план за продажбите в една малка фирма.
В края на всяка част (стъпка) за улеснение на читателя е дадено кратко обобщение на самата стъпка.
Даденият кратък терминологичен речник прави по-удобно ползването на помагалото.
Учебното помагало е предназначено за широк кръг читатели: студенти от ВУЗ, изучаващи учебните дисциплини "Предприемачество" и "Управление на малкия и средния бизнес", обучаващи се в ИСК и в колежите по мениджмънт, както и всички занимаващи се малък бизнес - предприемачи, мениджъри и функционални специалисти.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран