Продължават консултациите по проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания"

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

Скъпи приятели,
Продължава дейността за предоставяне на консултации за работа с онлайн платформи, която фондация "Хоризонти" изпълнява по проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 чрез Фонд Активни граждани.
Към месец март 2022 г. вече са включени близо 40 лица, които получават консултации от тримата експерти по проекта.
Темите на консултациите са свързани с платформите за онлайн срещи и обучения, но обхващат и всички свързани с тях въпроси по ползването на съответните настолни или мобилни устройства - инсталиране на приложенията, настройване на устройството или екранните четци, създаване на профили, споделяне на ресурси и др. Консултациите могат да бъдат предоставяни по телефон, скайп или чрез други популярни приложения за комуникация. Потребителите могат да получат съдействие и чрез дистанционно достъпване на личните им устройства. При необходимост могат да се организират и лични срещи с потребителите, на които консултантите да инсталират и настроят приложенията и да дадат съответните разяснения за тяхното ползване.
Предвижда се до края на проекта да бъдат предоставени консултации на не по-малко от 100 потребители със зрителни увреждания.
Ако за Вас представлява интерес дейността ни по консултиране, можете да се запознаете с публикуваната на сайта ни покана на следния линк:
https://horizonti.bg/332/pokana-za-konsultacii-po-proekt-v-pomosht-na-di...),
Можете да ни пишете с въпроси и предложения и до имейл адреса по настоящия проект horizontifoundation@outlook.com.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.