Покана за консултации по проект „В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания“

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

Скъпи приятели,

Фондация "Хоризонти" има удоволствието да ви информира, че през м. 12.2021 г. стартира Дейност 7: Консултации за работа с онлайн платформи по проекта.
Консултациите са предназначени за лица със зрителни увреждания, ползващи компютри и мобилни устройства, чрез екранни четци и техните близки хора, колеги, ресурсни учители, които им асистират при работата им с електронни устройства.

Консултациите обхващат теми свързани с: работа с платформите за онлайн обучение и работа Майкрософт Тиймс, Google Classroom, както и с инсталиране и настройване на други приложения имащи отношение към ползването им, например Екранни четци, браузери, Операционни системи и др.

Консултациите могат да бъдат предоставени чрез:

  • Телефон, Скайп или други средства за електронна комуникация
  • По имейл и други средства за текстова комуникация
  • Лични срещи
  • Чрез отдалечен достъп до устройството на потребителя

Каним желаещите да бъдат консултирани от експертите по проекта да заявят своето желание като попълнят и изпратят приложената Заявка на имейл: horizontifoundation@outlook.com
или се обадят на телефона на фондацията +359 2 444 88 58.

На заявилите ще бъдат предоставени данни за контакт с експертите - консултанти.

Следва да се има предвид, че консултации могат да бъдат предоставени само на лица от целевата група, изразили своето съгласие да бъдат обработвани личните им данни.

Фондация "Хоризонти" декларира, че ще използва предоставените лични данни на лицата от целевата група само за нуждите на проекта и няма да ги предоставя на трети лица.

От екипа на проекта

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Хоризонти" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.

Приложения: