Категории

Автор: 
Анотация: 

Стара традиция е встъпителните думи към „Категории" да обхващат един по-широк кръг от въпроси. Вече в първите столетия от новото летоброене античният схоларх е подготвял своите ученици и слушатели за възприемането на това съчинение и съпътствуващия го коментар с отделна лекция, в която се разглеждат особеностите на стила и композицията, проблемът за неговата автентичност, за мястото му сред останалите произведения на Аристотел. Специално внимание се обръща на значението на „Категории" за учението, съдържащо се в тези от тях, които съставляват т. нар. „Органон" - учение със силно застъпен логически аспект Оттук уводът към това неголямо съчинение ни отвежда към някои от най-големите и същностни въпроси, свързани с философията на Аристотел - за нейната структура и цялостност, за отношението й към своите исторически предшественици и преди всичко към учението на Платон. Не остава без внимание и самият опит на коментирането. Като отчитаме наличието на някои нагласи, които могат да се окажат определящи за възприемането на текста от съвременния читател, следва да добавим също и няколко думи за неговата история. Работата е там, че творчеството на може би никой друг античен автор не е било подлагано на такава интензивна вторична обработка и не дава пример за подобна степен на зависимост от редакторската и издателската работа от по-късно време не само по линия на структурата на корпуса като цяло, но и на конкретното съдържание по места, а също и по линия на филтрирането на автентичните измежду множеството съчинения, разпространявани под същото име.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1992
Местоиздаване: 
София
Страници: 
114
ISBN: 
954-02-0095-4
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран