Международни семейни и наследствени правоотношения

Анотация: 

Българското право е поставено пред нови условия. То трябва да уреди качествено нови обществени отношения. В ход е голяма законодателна реформа. В центъра на обществения интерес досега се поставят главно въпросите свързани с прехода към пазарно стопанство и изграждането на нова, демократична политическа система в България. Въпросите на отделния човек, семейните и наследствени отношения са оставени на заден план. Промените в законодателството в тази материя засега се ограничават до частични промени на действащото материално право. Тези промени са по-съществени в наследственото право, което е по-тясно свързано с режима на собствеността и предимно редакционни в материята на семейното право.
Същевременно, в търсене на препитание и по-добри условия на живот, през последните няколко години стотици хиляди български граждани напуснаха страната Без да губят семейните си и имуществени връзки с България, те създават семейства в чужбина, раждат деца и придобиват имущество, умират. От друга страна, либерализирането на икономическия режим привлече хиляди чужди граждани, които трайно се установяват у нас. Възникват многобройни международни семейни и наследствени правоотношения в качествено нова обстановка. Те поставят нови задачи пред българското международно частно право.
Това изследване си поставя две основни задачи. Първо, чрез критичен анализ на сега действащата уредба да покаже нейните недостатъци и необходимостта от основна промяна на уредбата;
второ, чрез изследване на самите правоотношения и на основните тенденции в развитието на международното частно право, да предложи нови разрешения.
Процесът на изследване затвърди в мен едно убеждение, възникнало в резултата на опита ми на практикуващ юрист и многогодишен университетски преподавател. Българското законодателство и българската правна теория в разглежданата материя се основават върху една илюзия и един мит. Илюзия е, че възприемането на отечественото право като основен принцип на уредба на международните семейни отношения по-добре защищава интересите на българските граждани и българската държава. Мит е, че същият принцип лежи в основата на уредбата на международните наследствени правоотношения.
Монографията е предназначена за нуждите на българските изследователи в областта на международното частно право, практикуващите юристи и подготовката на студентите от горните курсове на юридическите факултети.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран