Дистрибуционна политика

Анотация: 

Дистрибуционните решения в съвременния маркетинг играят ключова роля за крайния успех на организацията. На дистрибуцията може да се гледа като на ключов ресурс, който се изгражда продължително време и представлява силно корпоративно обвързване с голям брой посредници. Изграждането на ефективни дистрибуционни канали е толкова важно, че то може да предопредели изхода от конкурентната борба между фирмите. В настоящия курс авторът си поставя за цел да запознае студентите с този ключов и стратегически значим елемент на маркетинга - дистрибуционната политика, както и да формира у тях практически умения за изграждане на дистрибуционни канали.
Учебникът е структуриран в следните раздели:
Първи раздел е посветен на същността на дистрибуционната политика и дистрибуционните канали. Представено е значението на дистрибуционните посредници, както и на факторите, предопределящи тяхното съществуване. Разгледани са също така и важни съвременни тенденции в дистрибуционната политика като вертикално и хоризонтално интегриране и изграждане на вертикални и хоризонтални маркетингови системи.
Вторият раздел включва въпросите, свързани с проектиране на дистрибуционни канали и управление на дистрибуционни конфликти. Представени са етапите при проектиране на дистрибуционни канали и са разгледани източниците на дистрибуционни конфликти, методите за диагностика на конфликтите, измерването им и начините за разрешаването им.
Третият раздел включва въпросите на търговията на дребно и търговията на едро. Представени са ролята и функциите на търговците на дребно и на търговците на едро. Разгледани са модерните форми за търговия на дребно, включително и немагазинната търговия.
Четвъртият раздел представя един важен и модерен аспект на дистрибуцията - мърчандайзинга. Разгледани са особеностите на асортиментните решения, видовете конфигурации на търговската площ на магазините за търговия на дребно, значението на решенията, свързани с вътрешномагазинното позициониране на стоките и ролята и принципите на визуалния мърчандайзинг.
Петият раздел на учебника обхваща физическата дистрибуция, логистиката и възможностите на интернет като дистрибуционен канал. Разгледани са дейностите, които следва да се извършват в рамките на физическата дистрибуция, промените, свързани с навлизането на интернет в дистрибуцията, влиянието на интернет върху дистрибуционните канали, основните задачи на дистрибуцията в условията на интернет и др.
Накрая са включени въпроси и задачи за самопроверка, които са структурирани по раздели.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2008
Местоиздаване: 
София
Страници: 
327
ISBN: 
978-954-494-929-7
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран