Фондация «Хоризонти» набира доброволци

лого Фондация Хоризонти

Фондация „Хоризонти“ набира доброволци за участие в проекта на фондацията «Активно включване в информационното общество», изпълняван по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Вижте резюме на проекта тук: Представяне на проекта Активно включване.

Повече за програмата можете да научите на http://ngogrants.bg

Една от дейностите предвижда обучение на минимум четирима доброволци, които ще придобият компетентност по специализирани дигитални умения. Обучението се финансира от програмата и е напълно безплатно за доброволците. Ще включва работа с Интернет платформи и електронен каталог, програми за обработка и редактиране на текстове и други интересни неща.

От участниците в обучението очакваме дългосрочно сътрудничество и помощ при обработка на електронни книги (научна и учебна литература) за изграждане на електронна библиотека за незрящи. До момента имаме сканирани над 1000 заглавия, които могат да бъдат обработени и включени в изграждания по проекта Уеб базиран каталог.

Силно се надяваме, че хората, които се стремят към знания, обичат книгите, имат потребност да помагат, (и не на последно място) притежават добри компютърни умения ще се свържат с нас!

Благодарим на всички, които до момента предложиха своята подкрепа?

Връзка с екипа:

Телефони: 0896 895 988, 0898 622 338
Имейл: horizontifoundation@gmail.com

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“