История на педагогиката

Към философията на образованието
Анотация: 

Авторовите намерения за този историко-педагогически труд са чрез „картината" на педагогическото мислене в процесите на историческото развитие да се съдейства за поня-тийното „прояснение" на българската философия на образованието. Затова научната цел на изследването е извеждане на логичен синтез на понятията, които се съдържат в идеите на професионални учени и учители експериментатори. Същевременно трудът е и опит да се „изчисти" педагогическото наследство от историческите и политическите напластявания, за да стане възможно в него да се открият общочовешките ценности, жизнено необходими на днешната педагогическа наука.
Книгата представлява лекционен курс, четен пред студенти от педагогическите специалности на Югозападен университет „Неофит Рилски" и пред студенти по специална педагогика, начална училищна педагогика, предучилищна педагогика и чужд език на СУ „Св. Климент Охридски". Задачата на това обучение е да подпомогне студентите педагози да открият в мъдростта и опита на класиците идейна опора при решенията на съвременните образователни проблеми.
Книгата е предназначена както за преподаватели и студенти по педагогика, философия и културология, така и за учители и дейци на образованието и културата.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
София
Страници: 
175
ISBN: 
954-791-073-6
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран