Цени и ценообразуване

Автор: 
Анотация: 

Учебникът "Цени и ценообразуване" обобщава и отразява най-съществените въпроси от съвременната икономическа наука и практика В тази област. Разгледани са причинно-следствените връзки, закономерностите, изискванията и проблемите при образуването на
цените в условията на пазарното стопанство. Разкрити са условията и факторите на пазарната среда, които влияят върху равнището и динамиката на цените.
Предлага се система от методи на ценообразуване, с които се създава възможност за по-бързо адаптиране на практиката към изискванията на пазарната икономика. Отделя се необходимото място и на особеностите на образуването на цените в многообразните дейности в кооперациите. Накрая В учебника са предложени знания за регулирането, контрола и информационното осигуряване на ценообразуването.
Учебникът „Цени и ценообразуване" е предназначен за студенти, които се подготвят "за" работа в кооперативния сектор на икономиката. Но той може да се използува и от студенти от други специалности на икономическите университети, от аспиранти и специалисти, занимаващи се с въпросите на пазарното ценообразуване.

Издание: 
второ преработено и допълнено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
София
Страници: 
192
ISBN: 
954-494-543-1
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран