Икономическа социология

Анотация: 

Икономическата социология е сравнително нова научна дисциплина. По-продължително време тя се преподава пред студентите от специалност Икономическа социология. Едва през учебната 1996/97 година тя става задължителна за всички специалности в УНСС.
През последните десетилетия тази наука бележи бурно развитие. В САЩ и Западна Европа са публикувани много монографии, студии, статии и учебни пособия. Непрекъснато се провеждат социологически изследвания по значими проблеми на икономическия живот. Разкрити са специалности в редица университети в света.
Осмисляйки собствения си опит в преподавателската и научноизследователската работа, преподавателите от катедра "Икономическа социология" предлагат на вниманието на читателя настоящото учебно пособие. Даваме си сметка, че както структурно, така и теоретично то не претендира за съВършеност. Има какво да се желае и в методично отношение. Същевременно отчитаме крещящата нужда от такъв учебник, чието задоволяване допуска определен компромис.
Общото съставителство и научната редакция са от проф. д.ик.н. Ташо Пачев и доц. д-р Благой Колев. Редакторската работа е осъществена по такъв начин, че да не накърнява съдържанието, предложено от авторите на отделните теми. Дадена е възможност на Всеки един от тях сам да подбере проблемите и да ги разработи съобразно своите разбирания и стил на изложение, за което поема и лична отговорност. По настояване на автора темите 14 и 16 са публикувани:без научна редакция.
Учебникът е предназначен главно за студентите икономисти. Надяваме се, че в него ще намерят отговор онези въпроси, които ги Вълнуват В учебния процес. Разбира се, той би бил полезен за Всички, които проявяват интерес към проблемите на икономическата социология. С благодарност ще се отнесем към препоръките и предложенията, които биха помогнали за усъвършенствуването на учебника при евентуалното му преиздаване. Те могат да се изпращат до катедра "Икономическа социология" към Университета за национално и световно стопанство.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
Страници: 
416
ISBN: 
954-494-229-7
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран