Социалнопсихологическото познание

Анотация: 

В монографията са изследвани едни от най-актуалните проблеми за съвременното социалнопсихологическо познание. Представена е спецификата на социалнопсихологическото познание, неговата практическа приложимост и обяснителни възможности.
Съществено място е отделено на лидерството. Систематизирани са различни научни теории и типологии за личността на лидера, лидерските качества, лидерството и властта.
В книгата подробно е разгледан и проблемът тълпите и масовото поведение. Посочени са различни гледни точки за тълпата като социалнопсихологическо явление. Представени са промените, които настъпват у личността, когато стане част от тълпата. Изследвани са начините, по които масите се намесват в обществения живот, анализирана е връзката между социалните промени и масовото поведение, посочено е как слуховете влияят върху масовото поведение.
Особено място в предлаганата книга е отделено на агресията и агресивното поведение. Разгледани са най-честите причини за агресивно поведение, посочени са фактори от средата и личностни особености, които отключват агресията. Проследени са различни прояви на агресия и възможности за намаляване на агресивното поведение.
Конфликтите като част от социалните взаимоотношения, алтруизмът и помагащото поведение, властта и оказването на влияние също са сред темите, разработени в книгата.
Представени са и особено актуалните за социалнопсихологическото познание въпроси за глобализацията и промените в индивидуалната и масовата психика, социализацията и реализацията на личността, половите роли и половата идентичност.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2014
Местоиздаване: 
Варна
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция