Стартираме инициатива „Защита срещу нарушаването на правата и неравното третиране на хора с увреждания“

Чрез инициативата целим да окажем подкрепа на хората с увреждания, жертви на дискриминация, както и организациите, които работят за защита правата на тези граждани.
Дейностите предвиждат пряка подкрепа от експерти - юристи под формата на правни съвети и консултации на граждани с увреждания, чиито права са нарушени и са обект на неравно третиране поради своето увреждане.
Предвиждаме да проведем и серия от обучителни семинари с представители на неправителствени организации за хора с увреждания по въпросите на правата на хората с увреждания и основни способи за тяхната защита съгласно националните, европейските и международните актове.
В последващи публикации ще предоставим подробна информация за начините за включване в дейностите от инициативата.
Продължителността на инициативата е 10 месеца (март – декември 2024 г.)и е на обща стойност 15001.40 eur

Инициативата „Защита срещу нарушаването на правата и неравното третиране на хора с увреждания“е финансирана по фонд „Заедно“, управляван от фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) в рамките на проект „Укрепване ролята на гражданските организации в България за защита и насърчаване на основните европейски права и ценности“ (ProEUvaluesBG), (проект „Права и ценности“).
Проект „Права и ценности“ се изпълнява в партньорство от: фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и The European Citizen Action Service (ECAS) ( Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“).
Проектът се осъществява с финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) в размер на 2 570 299 евро. Финансиращата институция е Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), съгласно правомощията, които са й делегирани от Европейската комисия.

Информация за проект „Права и Ценности“ можете да намерите на сайта на проекта
https://proeuvalues.osis.bg/