Масмедийното въздействие

Анотация: 

Настоящата монография е пръв изследователски опит в няколко посоки:
- в синтеза на проблематиката за масмедийното въздействие, включващ основни изследователи, теории, модели и хипотези;
- в позиционирането на съществуващите теории и модели на масмедийното въздействие в една по-широка концептуална рамка, вземайки предвид ролята на медиите отвъд индивидите и разпростирайки я върху институциите, обществените сфери, социалните контакти, работната среда и пр. Тя е пръв опит, в този смисъл традиционното масмедийно въздействие да се позиционира в по-общата медиализационна теория;
- в лансирането на нова хипотеза или теория за медиите като инструмент за поддържане на страх, напрежение и безпокойство сред обществата;
- в извеждането на комуникативното действие като базисна единица в социологията и в апела за нова социална парадигма.
В книгата са представени някои от основните изследователски приноси на РЕДИЦА ВОДЕЩИ АВТОРИ, както и ключови акценти на получилите световна известност теории за масмедийното въздействие.
Книгата би била полезна за социолози, психолози, журналисти, специалисти по връзки с обществеността, политолози, културолози, за студенти от съответните специалности и други, които проявяват интерес към въздействието на традиционните и нови медии.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2013
Местоиздаване: 
Благоевград
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция