Новият мениджмънт в публичния сектор

Анотация: 

Изложението в книгата следва следната схема:
Въвеждащата част е посветена на промяната на парадигмата в управлението на публичния сектор. В нея се разглежда преходът от административно-бюрократичен към нов мениджмънт в публичния сектор.
Втората, съществената част в изложението е посветена на основни насоки на приложение на новия мениджмънт:
• Създаване на ефективна структура за организация и управление на публичния сектор;
• Либерализация, приватизация и дерегулиране на стопанската дейност в публичния сектор;
• Публично-частното партньорство като нова алтернатива за капиталови инвестиции и предлагане на публични блага;
• Въвеждане на потребителски такси за ефективно предлагане на делими публични блага;
• Конкурентно договаряне в предлагането на публичните услуги;
• Съвременният модел за управлението на държавните организации.
В заключение разглеждаме по-широкия социологически подход към държавното управление. То произтича от разбирането, че публичният сектор има специфики, които изискват прилагането на социални принципи и критерии в неговото управление. Това доведе до формулирането на концепцията за доброто управление. Тя приема изцяло подходите и инструментите за ефективно управление, които новият мениджмънт разработи и приложи. В този контекст новият мениджмънт определя икономическото съдържание на доброто управление, защото в него са вградени принципите за ефективност, ефикасност, отчетност, грижа за клиентите, т.е. анализираните в тази книга въпроси.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2017
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция