Основи и методи на социалната работа

Анотация: 

Предлаганото издание е частично обновено, то е насочено към базовото начално обучение на студентите по социални дейности и социална педагогика във висшите учебни заведения
Съдържанието на книгата е организирано в три раздела.
В първия раздел „Основи на социалната работа" са включени въпросите за същността и целите на социалната работа, анализирани са различни схващания на европейски и американски специалисти в тази област. Добавени са някои разсъждения на автора и коментари по нови определения на социалната работа. Представени са и основните процесуални подходи, чрез които се реализира помощта - медицинския и договорния, анализира се практиката на прилагане на тези модели у нас. В този раздел и съвсем базисно е представен и професионалният профил на социалния работник.
Вторият раздел е посветен на индивидуалната социална работа. Основният стремеж е да се представят същността, целите и съдържанието на професионалните намеси на социалния работник през всички етапи на работата със случай, като специфична форма на индивидуализираната социална работа. Особено внимание е обърнато на деонтологичните въпроси при общуването с клиент и при неговото консултиране. Моделите на помагане позволяват реализиране на базовите принципи на съвременната социална работа - помощ за самопомощ, или как да помогнем на клиента сам да реши своите проблеми; уважение и доверие, приемане; защита и гаранция за спазване на правата на клиента.
Третият раздел разглежда спецификата на помагащия процес, когато клиент е група или общност. Отново предлаганите модели са изведени от общите цели и принципи на социалната работа и могат да бъдат в помощ на специалистите да подобрят качеството на своята работа с групи и общности, както когато естеството на работата им го налага, така и когато самите те решават да предлагат програми, проекти, предвиждащи групова работа. Социалните работници и други специалисти, които се интересуват от повишаване на своите знания за това как се разработва проект биха могли също да се възползват от информацията в раздела.

Издание: 
Второ частично обновено издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2013
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран