Педагогическото общуване при възпитателния процес

Анотация: 

В настоящата книга предмет на разглеждане са общуването като социален и възпитателен феномен, спецификата и технологията на педагогическото общуване като взаимодействие и сътрудничество при възпитателния процес и основните пътища за повишаване на комуникативната култура както на бъдещите учители, така и на учениците.
Изследванията в тази област доказват, че дефицитът на естествено и пълноценно общуване между учители и ученици, възпитатели и възпитаници затруднява значително педагогическия процес и води до понижаване на неговата ефективност. Правилно организираното взаимодействие и сътрудничество се основава на хуманни взаимоотношения, разглеждани и като резултат от качествено общуване, и като необходимо условие за неговото оптимално реализиране, свързано с възпитанието, водещо до самовъзпитанието на младото поколение.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1996
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран