Осигурителни системи и фондове

Анотация: 

Учебникът "Осигурителни системи и фондове" е второ допълнено и преработено издание. Той е съобразен с промените в българската и в европейската нормативна уредба и отразява новите икономически условия, в които функционира Европейският съюз след глобалната финансова криза. Представени са основните постановки на осигурителните системи в нашата страна и мероприятията по тяхното доближаване към тези в рамките на Европейската общност. България, като пълноправен член на Съюза, трябва да се подчинява на определени правила, отнасящи се за всички страни-членки, с една обща цел — координация на социалноосигурителните им системи.
Учебникът е предназначен за студенти от специалност "Финанси" в ИУ - Варна. Материалът е в тясна връзка с другите дисциплини, изучавани в специалността, тъй като обхваща множество финансови отношения, проявяващи се при преразпределението на ресурси между държавата, частния сектор и отделните домакинства.
Широкият обхват на осигурителните системи обуславя изучаването им в самостоятелна дисциплина. Човекът, във всеки етап от своя живот, е обвързан с тях или като бенефициент, или като платец. Същевременно, чрез социалното осигуряване се удовлетворяват не само индивидуални потребности (свързани с издръжката на живота), но и обществени потребности (свързани с подкрепата на човешкия фактор като главна предпоставка за развитието на икономиката на всяка страна).

Издание: 
Второ преработено и допълнено издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2012
Местоиздаване: 
Варна
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt