Предстои провеждането на три обучения

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".
Вече планирахме провеждането на трите обучения за работа с платформи за онлайн срещи, организирането на които беше обявено през месец септември 2022 г.
Обученията ще се проведат в гр. София на следните дати:
- 16-21 декември 2022 г.;
- 09-14 януари 2023 г.;
- 23-28 януари 2023 г.
Обучението за участниците е безплатно, също така за тях се осигуряват храна, пътни и нощувки.
Фондацията също осигурява придружаване и съдействие при организирането на храненето на участниците.
Обученията ще бъдат проведени в зала, която е достъпна и оборудвана с компютри, на които са инсталирани необходимите платформи и екранни четци.
Към днешна дата списъците за всяка от групите вече са оформени.
Тези от вас, които не са успели да се включат в обученията, ако желаят, биха могли да се свържат с нас и да заявят някое от изготвените по проекта три ръководства за работа с платформите за онлайн срещи - на брайлов шрифт или в електронен и аудио формат.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.