Брайлови издания и аудио записи на ръководствата за ползване на онлайн платформи

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".
През този месец беше финализирана дейността по издаване на ръководства за ползване на онлайн платформи на брайлов шрифт и като звукозапис.
Бяха издадени ръководства за трите платформи - Google Classroom, Microsoft Teams и Zoom Cloud Meetings. На брайлов шрифт са издадени по 30 екземпляра от всяко ръководство, а аудио изданията са достъпни за потребителите на сайта на фондацията.
Ръководствата съдържат информация за инсталиране и настройване, създаване на профил, създаване и управление на онлайн среща, поканване и управление на участници, споделяне на ресурси, специфики за работа с екранните четци, често използвани клавишни комбинации. Звукозаписът съдържа и нагледно представяне на работата със съответните платформи с помощта на екранни четци. Електронните издания могат да бъдат свалени от потребителите на фондацията от сайта https://horizonti.bg.
Организациите, желаещи да получат брайловото издание, могат да се свържат с екипа на фондацията, за да заявят екземпляри за своите членове и потребители.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.