Психология

Анотация: 

Задачата на учебното пособие е да запознае студентите със съвременните проблеми на психологията, като при това се прави опит за системно представяне на най-съществените направления и становища в науката. Авторът не си е поставял за задача да съставя енциклопедия по психология, а се е стремил да очертае проблемни области, в които студентите биха могли самостоятелно да придобиват знания. Съдържанието на пособието е ориентирано към иницииране на диалог, размисли, поставяне на въпроси и търсене на техния отговор. Авторската позиция е представена в съдържанието и структурата на пособието по психология, проличава и в оценката на различни психологически школи и направления. Съдържанието на това пособие представя факти, понятия, теории, които се отнасят към различни клонове на психологическата наука: обща психология, психология на личността, социална, възрастова и др. При структуриране на психологическия материал съзнателно е следвана логиката на проблемните области в бизнес пространството и икономическия живот, като при това съзнателно не е следвана логиката на психологията като наука.
Задачата на пособието е да покаже на студентите сложността на душевния и духовен живот на човека, да се опита да създаде цялостен образ на човешката психология, да формира интерес към познаването на другия човек и самия себе си и на тази основа да изгради ценностно отношение и уважение към другите и към себе си.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2020
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция