Институционална икономика

Авторизиран курс лекции
Анотация: 

Развитието на пазарната икономика изисква изграждането на адекватни институционални механизми, но тяхното създаване е сложен и дълъг процес. Опитът показва, че невинаги е уместно да се заимстват готови решения от високоразвитите страни, че механичното пренасяне на чужд опит често може да попречи, а не да помогне на реформите. Затова знанията, които предлага курсът по институционална икономика, позволяват по-добре да се разбере как функционира икономиката, какви стимули създава институционалната среда, как обществените институции влияят върху поведението на хората, а следователно и върху богатството на обществото.
Настоящото издание се базира на курса от лекции по институционална икономика, който авторът изнася през последното десетилетие пред студентите от Университета за национално и световно стопанство. Може да се каже, че това е първият систематизиран курс, който излиза у нас.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2015
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt