Маркетинг в публичния сектор

Анотация: 

Учебникът е предназначен за студенти от икономически специалности, избрали формата на дистанционното обучение, но може успешно да се използва от практикуващ управленски персонал в държавната администрация, стопански звена и студенти от редовно и задочно обучение. В него се прави опит чрез примери от стопанската практика в България да се поднесат в ясна и удобна за възприемане форма основните принципи, правила, методики и похвати, необходими за теоретично познаване и практическо използване на маркетинга.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2013
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt