Конкуренция и конкурентоспособност на търговските фирми

Анотация: 

На съвременния етап на развитие става все по-наложително да се овладеят фундаменталните знания, свързани с конкуренцията и конкурентоспособността на търговските фирми в страната. Защото през последните години, наред със силното развитие на малките и средни фирми, се увеличава и продължава да нараства присъствието на мощни интернационални и национални търговски фирми. Те съществуват паралелно и постоянно създават заплаха, както за малките фирми, така и една спрямо друга. Конкуренцията на всеки един от сегментите на пазара придобива характер на ожесточена борба за изтласкване на конкурентите. В тази борба успяват да спечелят само онези, които притежават способността бързо да преустроят стопанската си дейност в съответствие с динамично променящата се пазарна конюнктура и да предложат на пазара конкурентоспособен продукт.
Учебникът е резултат от дългогодишната творческа и преподавателска дейност на автора. В тази връзка стремежът е всяка тема да обхваща основни, принципни въпроси, които са обогатени, доразвити и представени в съответствие със собствената логика и познания. Разбира се, при разработване на темите са взети предвид получените знания от студентите по Икономика на търговията, Маркетинг на търговската фирма, Финансов мениджмънт и др.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2012
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt