Езикова култура

Учебник за студенти
Анотация: 

В настоящия учебник се предлагат отделно оформени раздели с тълкуване на материала на възможно най-достъпен език, съобразен с учебното съдържание и понятийния апарат в средното училище. В края на учебника се прилага списък на слабо познати думи - термини и понятия, употребени в изложението, който ще даде възможност учебникът да се ползва и от нефилолози. Всеки раздел съдържа в стегнат вид теоретичната постановка на определена тема и кодификацията на нормите, свързани с нея; той завършва с упражнения, чрез които ще попълните празнотите в знанията и усъвършенствате навиците в устната и писмената си речева проява. Тестовете, приложени в края, както и отговорите към тях, ще Ви позволят да си направите самооценка и проверка на степента на Вашата готовност за изпит по дисциплината.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
Шумен
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран