Административно право

Обща част
Анотация: 

Настоящото учебно помагало е разработено с цел да отговаря на нуждите на преподаваната дисциплина „Административно право и административен процес". Съдържанието на помагалото обхваща теми от общата част на административното материално право. В структурно отношение всяка тема съдържа: план, нормативна уредба, литература, основни понятия, контролни въпроси, тестове. Към съответните теми са посочени решения на Конституционния съд на Република България, както и тълкувателни актове на Върховния административен съд/Върховния съд.
Учебното помагало би могло да се ползва както от обучаващите се в специалност „Право", така и от обучаващите се в други специалности в областта на публичната администрация, икономиката, противодействието на престъпността и др„ в чиито учебни планове е включена дисциплината „Административно право и административен процес". То би представлявало интерес и за всички онези, на които им предстои полагане на държавен изпит по „Публичноправни науки", докторантски изпит по „Административно право и административен процес" или кандидатстване за заемане на длъжност в държавната или общинската администрация.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2016
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt