Етрополската книжовно-просветна школа и българското образование (XVI-XIX век)

Анотация: 

Книгата е едно задълбочено ретроспективно историко-педагогическо изследване, което осветлява в цялост голямата роля на Етрополската школа в духовния живот на народа ни, през този ранен период, както и мястото на етрополските училища и учители в общото развитие на учебното дело през Възраждането. Тя е едно потребно осмисляне и анализ на духовната ни еволюция от онази епоха, на всички прояви и явления, свързани с просветното ни дело. С нея, доколкото това е възможно, се прави опит да се "реставрират " културните и просветните ценности създадени от нашия народ в миналото, които облъчват положително съвременния прогрес и влияят за неговото обогатяване.
С това съчинение историко-педагогическата ни наука се обогатява с нови, малко известни до сега научни данни за развоя на просвеТното дело през тежките години на османското робство.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели - педагози, историци, просветни работници, студенти, общественици и други.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1987
Местоиздаване: 
Благоевград
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран