Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система

Анотация: 

Илияна Гаравалова е хоноруван преподавател по съвременен български език във Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Кл. Охридски”. Интересите й са в областта на структуралната и компютърната лингвистика, както и в сферата на езиковата типология.
Настоящата книга е докторската й дисертация, която предлага критически анализ, както и някои корекции и допълнения към теорията на натуралната морфология, създадена от Школата на натуралната морфология, а също така и прилагането на тази теория към българската морфологическа система. Трудът е предназначен за широк кръг специалисти, студенти и преподаватели.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран