Очаквайте публикуването на 12 демонстрационни клипа за популярни платформи за онлайн срещи

active-citizens-fund.logo
Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".
В проекта е предвидено създаването и публикуването на 12 аудиоклипа, в които ще се демонстрира работата на незрящ потребител с платформи за онлайн обучения и работа чрез екранен четец.
Това са платформите Microsoft Teams, Google Classroom и Zoom Cloud Meetings.
Аудиозаписът ще съдържа речево описание на стъпките, които незрящият потребител изпълнява, какво изговаря екранният четец, с кои клавишни комбинации се достига до определено място/се активират дадени команди в приложението. Аудиоклиповете ще са като практически приложения към вече разработените ръководства. Те ще могат да се ползват самостоятелно от ученици, незрящи учители, ресурсни учители, незрящи родители, студенти, работещи и от всички хора със зрителни увреждания, които имат компютърна грамотност. Клиповете ще служат за самообучение, за по-пълното овладяване на работата с платформите.
Аудиоклиповете ще бъдат разработени от външни експерти, познаващи добре работата с избраните платформи.
Ще бъдат публикувани на сайта и в Youtube канала на фондацията с неограничен достъп за всички потребители.

em>Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.