Издаване на три ръководства в достъпни формати

active-citizens-fund.logo
Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".
През месец февруари 2022 г. приключи дейността по разработване на три ръководства за ползване на платформи за онлайн работа, обучение и комуникация от незрящи потребители с помощта на екранни четци.
Разработените ръководства са за платформите:
- Microsoft Teams,
- Google Classroom и
- Zoom Cloud Meetings.
По проекта се предвижда тези ръководства да се разпространяват в достъпни за незрящи хора формати. Вече е в ход процедурата за определяне на фирма изпълнител на тази дейност.
Трите разработени ръководства ще бъдат издадени в рамките на три месеца в три достъпни за незрящи формати - брайлов шрифт, електронен текст и аудио книга. Ще бъдат издадени по 30 копия на брайловото издание (общо 90) - за всички Регионални центрове за подкрепа процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) и за двете училища за деца с нарушено зрение (УДНЗ) в страната. Електронният текст и изданието във формат аудио книга ще бъдат публикувани в интернет с неограничен достъп и ще могат да се ползват свободно от НПО и други заинтересовани институции и лица.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.