Видео ръководство за работа с онлайн платформата Zoom Cloud Част 2

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

Публикувано е второто от поредица видео ръководства за работа с три от най-популярните онлайн платформи за провеждане на виртуални срещи, обучения, уебинари и всякакви виртуални събития - Google Classroom, Microsoft Teams и Zoom Cloud Meetings. Тези видеа са предназначени за потребители с нарушено зрение, които използват екранен четец. В рамките на видеата ще чувате изцяло екранен четец и клавишни команди.
Ръководството можете да намерите на следния линк в YouTube https://youtu.be/zrrY8Jiwz5o
Цялата отговорност за съдържанието на видеоклипа се носи от фондация
„Хоризонти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
Видеоклип отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
Повече информация за Фонд Активни граждани България и дейността му,
можете да прочетете на адрес:
www.activecitizensfund.bg

Категории: