Анкета за определяне на платформа за онлайн обучение и срещи

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 100 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

Скъпи приятели,

Фондация "Хоризонти" изпълнява проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 чрез Фонд Активни граждани.

По проекта е предвидено разработването на наръчници за работа на незрящи потребители (вкл. и ученици и учители) с платформи за онлайн обучение и срещи: Microsoft Teams и с Google Classroom.
За да бъде определена още една платформа, за която да бъде разработен още един, трети наръчник, фондация "Хоризонти" провежда настоящото кратко проучване.
Проучването е предназначено за педагози и специалисти, ангажирани с подпомагане обучението на ученици със зрителни нарушения - напълно незрящи или с остатъчно зрение в условия на пандемия, но може да бъде попълнена и от студенти със нарушено зрение, родители или други лица и специалисти, които подпомагат незрящи в процеса на образование и професионална реализация.

Ще ви бъдем признателни, ако попълните приложената анкета и я върнете в срок до края на месец януари 2022 г. на имейла на фондацията: horizontifoundation@outlook.com

Благодарим ви предварително!

От екипа на проекта

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.

Приложения: