ПОКАНА за свикване на редовно отчетно-изборно събрание на фондация "Хоризонти"

До
Съвета на настоятелите
на Фондация “Хоризонти

Управителният съвет на фондация „Хоризонти”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 1 от своя устав свиква общо отчетно изборно събрание на Съвета на настоятелите на фондацията.
Събранието ще се състои на 12.04.2022 г. от 16.30 ч. в гр. София, пл. "Славейков" № 1Б - Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията през периода 2019-2021 г.
2. Разглеждане на финансови отчети за периода 2019-2020 г.
3. Приемане на годишен бюджет на фондацията и основни насоки за дейността през 2022 г.
4. Приемане на изменения в Устава
5. Приемане и отписване на членове на Съвета на настоятелите
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.
7. Избиране на членове на Управителен съвет.
8. Разни.
Председател: Десислав Димов