Информационна среща по проект „В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания“

active-citizens-fund. logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 100 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората
със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

Скъпи приятели,

Фондация "Хоризонти" има удоволствието да ви покани на информационна среща, на която ще ви запознае с целите, дейностите и очакваните резултати по проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания", финансиран със средства по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. На срещата участниците ще бъдат запознати с предвидените дейности и очакваните резултати по проекта, датите и сроковете за постигането им, начините, по които хора със зрителни увреждания могат да вземат участие в дейностите, ще бъдат представени и управленския екип и привлечените по проекта експерти.

Информационната среща ще се проведе на 29 ноември 2021 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 15:30 ч. - едновременно присъствено и като онлайн среща.

Присъствената среща ще се проведе в Читалище „Природа и наука“, на адрес гр. София, ул. „Цар Самуил“ 86.

При провеждане на срещата ще бъдат приложени всички наложени към момента ограничителни мерки, поради което умоляваме всички желаещи да присъстват на място да носят и представят документ – зелен сертификат или валиден отрицателен резултат от тест за Covid-19 (PCR или бърз антигенен тест).

С цел по-добрата организация на събитието, молим желаещите да потвърдят своето участие – присъствено или онлайн - до 24 ноември 2021 г. (сряда) като изпратят потвърждение по имейл до horizontifoundation@gmail.com или се свържат лично със служителите на фондацията.

Ако нямате възможност да присъствате на място, може да се включите в срещата онлайн. Линк за срещата ще бъде публикуван на Facebook страницата на фондация „Хоризонти“, а също ще бъде изпратен по имейл на всички, който са заявили, че ще участват онлайн.

Програма на Информационната среща:

14:00 - 14:15 Регистрация
14:15 - 14:30 Представяне на Фондация "Хоризонти"
14:30 - 15:00 Презентация на проекта
15:00 - 15:15 Въпроси и отговори, на които ще отговарят експертите по проекта
от 15:15 - Закриване на събитието. Неформални разговори, Кетеринг.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Хоризонти" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.

Категории: