Проект В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

През месец октомври фондация Хоризонти стартира проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания", който ще се изпълнява с финансиране по Фонд Активни граждани България към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Проектът беше одобрен след като фондация Хоризонти кандидатства по Тематичен приоритет № 3: "Овластяване на уязвими групи" по обявения от фонда през 2020 г. втори конкурс за стратегически проекти.
Проектът е с продължителност 15 месеца и ще приключи през месец декември 2022 г. Финансирането е на стойност 69091 евро - 100% безвъзмездно финансиране от фонда.

Проектът е насочен към разрешаването на сериозен актуален проблем (дигиталното изключване) на особено уязвима група граждани - хората със зрителни увреждания. Разрешаването на този проблем, ще създаде условия
за по-ефективното упражняване на правото на образование и правото на заетост на тези граждани. Правото на образование и правото на труд и заетост защитават най-социализиращите дейности на човека -учене и работа, поради което, като подкрепя и улеснява образованието и заетостта, проектът ще допринесе и за по-пълноценното включване на тези граждани в съвременното общество.

Разрешаването на този проблем е още по-наложително сега - в условията на пандемия, време, в което в много сфери на живота дейността на човека се извършва онлайн, дигитално, и при наложени изисквания за спазване на социална дистанция.

Изпълнението на проекта пряко ще допринесе до постигането на специфичните цели на тематичния приоритет, а именно:

  • Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи.
  • Обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.
  • За постигането на посочените цели ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • Разработване на ръководства за ползване на онлайн платформи от хора със зрителни увреждания. Ще бъдат разработени ръководства за ползване от незрящи потребители на три от най-популярните платформи за онлайн срещи и работа.
  • Издаване, публикуване и разпространение на ръководства в достъпни формати. Разработените три ръководства ще бъдат издадени и разпространени в достъпните за незрящите хора формати - брайл, електронен текст и звукозапис.
  • Звукозапис и публикуване на аудиоклипове. За подпомагане на самообучението на незрящите потребители ще бъдат записани и публикувани клипове, показващи на практика най-често изпълняваните действия в платформите за онлайн срещи.
  • Провеждане на обучения на незрящи за работа с онлайн платформи. Ще бъдат обучени 5 групи незрящи - учащи и работещи, за работа с платформи за онлайн срещи и работа.
  • Консултации за работа с онлайн платформи. За незрящите хора - потребители на платформи за онлайн срещи и работа, ще бъдат предоставени консултации за инсталиране, настройване и ползване на приложенията за различните операционни системи.

Предвижда се дейностите по проекта да обхванат 130 незрящи лица от цялата страна, но публикуваните и разпространени ръководства и клипове чрез интернет могат да достигнат до неограничен кръг ползватели по целия свят.

Информация за текущите дейности и събития по проекта ще бъде публикувана на сайта на фондация Хоризонти https://horizonti.bg/. Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Категории: