Обява

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Оператор, инсталиране софтуер“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01 „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ изпълняван от БГАСИСТ ООД, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Изисквания към кандидатите:

 • Работното място е за хора със зрителни увреждания.
 • много добри компютърни умения
 • работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител
 • умения за инсталиране и настройване на операционни системи, офис приложения и специализиран софтуер

Фирмата предлага:

 • сключване на срочен трудов договор – за една година
 • оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания
 • обучение
 • наставничество, асистентска помощ, ориентиране и мобилност
 • брутно възнаграждение: 910 лв.
 • Моля кандидатите да изпращат своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: office@bgassist.com

  Срок за кандидатстване - 25.10.2016г.

  Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Лице за контакти: Пенка Христова – ръководител проект

  Тел. 0896 89 59 88

Категории: