Покана

logo_horizontiУправителният съвет на фондация "Хоризонти" свиква Общо редовно отчетно събрание на съвета на настоятелите на фондацията.
Събранието ще се състои на 17.05.2017 г. от 16,30 ч. в салона на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" на адрес: гр. София, пл. "Славейков" 1Б.

Общото събрание се свиква на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на фондация "Хоризонти" и ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2016 година.
  2. Разглеждане на финансов отчет за 2016 година.
  3. Приемане на годишен бюджет за 2017 г. и насоки за дейността на фондацията.
  4. Разни.

Десислав Димов