Стартира новият проект на фондация „Хоризонти”: „Справочник за клавишните команди при работа с екранния четец Jaws – версия 17.0”

logo_ahulogo_horizontiПроектът се реализира с финансовата помощ на Агенцията за хората с увреждания, в размер на 3862 лв., общ размер 4082 лв., продължителност 4 месеца.

Основната цел на проекта е Подобряване достъпа до информация чрез използване на възможностите на по-нови версии на програмата Jaws.
А специфичните му цели са:

  1. Повишаване дигиталните знания и умения на хора със зрителни увреждания чрез използване на Jaws – версия 17.0.
  2. Преодоляване на изолацията на зрително затруднени лица чрез ползване на последната към момента подобрена версия на екранния четец Jaws – версия 17.0.

Чрез реализирането на настоящия проект ще бъде подобрен достъпът до информация чрез използване на възможности, които предоставя по-новата версия на екранния четец Jaws. С напредването на дигиталните технологии и бързото развитие на операционната система Windows, се появи неотложна необходимост от разработване на справочник за клавишните команди при работа с екранния четец Jaws – и по-конкретно с последната му версия 17.0. През последните години броя на незрящите хора, ползващи компютър, значително се увеличи и достъпът им до различни информационни бази е затруднен. Фондация „Хоризонти” от създаването си до момента работи за равен достъп на зрително затруднените хора до всички информационни източници, което обяснимо доведе до решението да бъде разработен и отпечатан на брайл справочник с клавишни команди за Jaws – последна версия 17.0.

Изпълнението на този проект ще допринесе за повишаване на дигиталните компетентности на хората със зрителни увреждания за по-пълноценно социално включване във всички сфери на живота.
Фондация „Хоризонти” притежава необходимите материални, технически и човешки ресурси за изпълнение на дейностите по проекта. Разработването на Справочника ще бъде възложено на двама експерти, утвърдени и доказали се чрез своята компетентна и професионална работа. С тях фондацията работи от повече от 15 години.

Информационните технологии се развиват изключително бързо. С тях, макар и догонвайки ги, се развиват и специализираните помощни технологии за достъп. Екранният четец JAWS for Windows се обновява ежегодно като се добавят нови и полезни функции. Последната версия на екранния четец – версия 17.0, излезе през октомври 2015 г. Най-значителната нова функционалност в тази версия е възможността за работа с най-новата операционна система Windows 10. Тази версия на операционната система е с голям брой нови функционалности и като се има предвид политиката на Microsoft безплатно да обнови всички съществуващи версии Windows 7 и 8 към версия 10, ясно се очертава необходимостта незрящите потребители да притежават необходимите им функции чрез JAWS версия 17.0, за да имат свободен достъп до Windows.
Справочникът ще бъде изключително ценно помагало в процеса на обучения на незрящи за работа с компютър. Поради това той ще се разпространи сред различни организации и институции за незрящи – читалище, брайловите библиотеки, училищата за незрящи, обучителни центрове и други сродни на фондацията неправителствени организации.

Целевата група по настоящия проект обхваща над 2000 незрящи, хора с различна загубена работоспособност, с различен социален статус и в различна възраст, които в ежедневието си или на работното си място ползват компютър и непрекъснато развиващите се компютърни приложения и устройства. Това са част от хората със зрителни увреждания в страната, желаещи да подобрят достъпа си до различни информационни източници, желаещи да усъвършенстват дигиталните си умения и да достигнат до по-високо ниво на дигитална компетентност.

Основен и постоянен проблем на незрящите хора е достъпът им до информация; липсата на достъп до информация е предпоставка и за сериозни затруднения при професионалната квалификация и реализация на незрящите. Владеенето на компютърни умения е ключова компетентност за значителното разширяване на възможностите за професионална реализация и достъп до повече информация. Това наложи да се предприемат действия, решаващи проблема с липсата на справочник за клавишни команди за последната версия на Jaws.
От натрупания през последните години опит, екипа на фондацията има увереност, че броят на лицата със зрителни затруднения, които биха се ползвали от услугите му, е значително голям – над 2000 души.

Тъй като фондация „Хоризонти” е една от водещите организации в страната в областта на информационните технологии за незрящи, нейният екип в последната година идентифицира необходимостта от разработване на нови, съответстващи на развитието на съвременните дигитални технологии справочници и помагала. Те са от изключителна важност за незрящите it потребители, за да се подобри значително тяхната информираност, тъй като достъпът до информация е основно човешко право. Фондация „Хоризонти” има достатъчно натрупан опит, вече е разработвала голям брой помагала, предназначени за повишаване компютърната грамотност на незрящи. Уверени сме, че качеството на разработения справочник ще бъде гарантирано, тъй като компютърни специалисти от фондацията вече са участвали в разработването на наръчници и помагала, което доказва тяхната компетентност и професионализъм.
Разработеният справочник ще помогне на голям брой незрящи ползватели на ИТ технологиите, да получат по добри шансове и възможности за професионална реализация и по високо качество на своето образование и квалификация.
Самостоятелният достъп до информация на незрящите хора е от изключителна важност за техния социален и личен живот, а новите компютърни технологии и интернет дават огромни възможности в това отношение. Поради това фондация „Хоризонти” в своите стратегически цели застъпва извършването на разнообразни дейности, повишаващи възможностите за достъп до информация на тази категория хора с увреждания, за тяхното по-активно социално включване. Тези дейности до сега са водели до значими обществени ползи, а за в бъдеще очакваме все по-голям интерес от страна на потребителите, и все по-добри резултати в организационен и социален аспект.